Monsters

Monsters

요괴
ManhwaOngoing
9
7 Users Bookmarked
  • Published
  • AuthorDream Factory Studio
  • ArtistDream Factory Studio
  • Total Chapter? Chapter

Monsters

요괴

มังงะ อ่านมังงะ Monsters
มังงะ อ่านมังงะ Monsters เรื่องย่อ เลือดของสัตว์ประหลาดในเส้นเลือดของเขาระเบิดเมื่อเขาฟื้นจากความตาย! สัตว์ประหลาดที่มีเพียงในเทพนิยายปรากฏขึ้นกลางเมืองในศตวรรษที่ 21 ทำลายอาคารและทำร้ายมนุษย์ กลุ่มมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษต่อพวกเขา! เรื่องราวของ Naro เด็กชายที่ถูกขับไล่ที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด

Comments